Disclaimer website Business & Expats

Partena Business & Expats vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk en streeft ernaar uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop Partena Business & Expats persoonsgegevens verwerkt.
Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Verwerkingsverantwoordelijken en DPO

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen (hierna ‘Partena Ziekenfonds’ genoemd), gelegen te Sluisweg 2 in 9000 Gent,  met ondernemingsnummer  0411.696.011 en Partena Mutualité Libre (hierna ‘PartenaMut’» genoemd), gelegen te Louis Mettewielaan 74-76 in 1080 Molenbeek, met ondernemingsnummer 0411.815.280 treden op als gezamelijke verwerkingsverantwoordelijken (hierna Partena Business & Expats) zoals bepaald in artikel 26 van de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR/AVG),  voor de gegevens die verwerkt worden in het kader van de activiteit voor business en expats.
Conform deze Verordening, hebben  Partena Ziekenfonds en PartenaMut een functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) aangeduid. Zij is bereikbaar op het volgende adres: DPO PartenaMut,  Louis Mettewielaan 74-76 in 1080 Molenbeek of via het contactformulier.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Door het contactformulier in te vullen geeft u toestemming dat Partena Business & Expats u contacteert voor verdere informatieverstrekking omtrent de dienstverlening van Partena Business & Expats en aansluiting bij respectievelijk Partena Ziekenfonds of PartenaMut - afhankelijk van uw domicilie.
Voor deze dienstverlening verwerken wij volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam en voornaam
 • Postcode van uw domicilie
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
Eens u aangesloten bent bij Partena Ziekenfonds of Partenamut, verwijzen wij u graag verder naar hun privacy verklaringen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten.

Wie verwerkt uw gegevens?

Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat contractueel onderworpen is aan een geheimhoudingsverplichting. Daarnaast bestaan er maatregelen voor IT-beveiliging om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

Wie zijn onze onderaannemers?

Partena Business & Expats doet een beroep op de volgende onderaannemer: MLOZ IT, Lennikse Baan 788, 1070 Anderlecht als IT-leverancier.

Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de EER? 

Neen

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw identificatiegegevens worden bewaard in het CRM systeem van Partena Ziekenfonds en PartenaMut voor een periode van 2 jaar na  invullen van het contactformulier. Vanaf uw aansluiting bij Partena Ziekenfonds of PartenaMut gelden de bewaartermijnen van het ziekenfonds .

Wat zijn uw rechten?

Wanneer uw persoonsgegevens het voorwerp uitmaken van een verwerking, kan u verschillende rechten uitoefenen.

1. Recht van inzage

U hebt het recht om op ieder ogenblik van Partena Business & Expats te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:
 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van je privacyrechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

2. Recht op verbetering van persoonsgegevens

U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Om uw gegevens up‐to‐date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis, de wijziging van uw e‐mailadres of telefoonnummers.

3. Recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten verwijderen als u vermoedt dat Partena Business & Expats bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt.

4. Recht op verzet tegen bepaald gebruik van gegevens

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Partena Business & Expats. Partena Business & Expats  zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij Partena Business & Expats dwingende en gerechtvaardigde gronden (bv in geval van fraudebestrijding) voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

5. Recht op verzet tegen automatische verwerking

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Is u het niet eens bent met het resultaat van een dergelijk volledig geautomatiseerd proces, kan u Partena Business & Expats contacteren en laten weten waarom u de beoordeling betwist.

6. Recht om uw gegevens over te dragen aan een derde partij

U hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf aan Partena Business & Expats heeft verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

Hoe oefent u in de praktijk uw privacyrechten uit?

U kan contact opnemen met de Data Protection Officer van Partenamut via het webformulier of per brief op volgend adres Partena Mutualité Libre, t.a.v. de Data Protection Officer, Mettewielaan 71-74, 1080 Brussel.
Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van PartenaBusiness & Expats? Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan daar ook een klacht indienen.